Badanie jakości oczyszczonych ścieków. Czy jest konieczne?

animacja domu

Na wielu forach internetowych dotyczących instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków można znaleźć wpis o tym, jakoby Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 roku narzucało na właścicieli oczyszczalni obowiązek badania jakości oczyszczonych ścieków. Sporo osób skarży się również, że niektóre organy lokalnej administracji próbują wyegzekwować to od właścicieli oczyszczalni. Jak należy interpretować przepisy?

Przepisy prawne

Art. 154 Prawa Ochrony Środowiska mówi o tym, że: ,,organ ochrony środowiska może ustalić, w drodze decyzji, wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska”. Według Prawa Wodnego (art. 122) proste korzystanie z wody (do 5m3/dobę) nie wymaga takiego pozwolenia, a korzystanie z przydomowej oczyszczalni ścieków nie oddziałuje znacząco na środowisko. W praktyce oznacza to, że organ, który żąda przeprowadzenia badań, musi mieć przesłanki merytoryczne ku temu, że dana oczyszczalnia zagraża środowisku, a swoją decyzję uargumentować merytorycznie. Administracja nie może nakazać właścicielowi oczyszczalni przeprowadzenia badań „z ostrożności” lub „na wszelki wypadek”. Inwestor musi jednak zainstalować urządzenie spełniające normy emisyjne dla danej aglomeracji. Dowodem na spełnianie norm może być jednak deklaracja zgodności CE urządzenia.

Obowiązek pomiaru

Reasumując, nowe przepisy prawne nie wprowadzają obowiązku pomiaru dla osób odprowadzających ścieki do 5m3/dobę, które pochodzą z własnego gospodarstwa, na własny grunt. Organy administracji, które wymuszają analizy na właścicielach przydomowych oczyszczalni ścieków, robią to bez podstawy prawnej. Obowiązek pomiaru jakości ścieków określony jest wyłącznie na podstawie pozwoleń wodno-prawnych. Dotyczą one wyłącznie instalacji użytkujących wodę inaczej niż w ramach tzw. korzystania zwykłego. Za określenie jakości oczyszczonych ścieków odpowiada laboratorium notyfikowane, badające dany typ oczyszczalni. Zakłada się, że oczyszczalnie domowe jako urządzenia seryjne i powtarzalne, po przebadaniu w laboratorium i przy prawidłowym montażu i eksploatacji, rzeczywiście oczyszcza ścieki do deklarowanego poziomu.