Oczyszczalnie przemysłowe do przerobu poniżej 7m3 na dobę

W naszej ofercie znajdują się oczyszczalnie dedykowane dla dużych obiektów do przerobu poniżej 7m3 (wyłącznie na zgłoszenie) oraz oczyszczalni powyżej 7m3 (z projektem).

Jesteśmy producentami oczyszczalnie do 50RLM. Wykonane one są w myśl bardzo sprawdzonej technologii komór połączonych z wykorzystaniem procesu nitryfikacji i denitryfikacji. Do produkcji wykorzystujemy bardzo wytrzymałego materiału jakim jest żywica wzmacniana włóknem szklanym.

Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie, dobierając najlepsze rozwiązanie. Wykorzystujemy przy tym nasze ponad 17 letnie doświadczenie w temacie tego typu inwestycji. Każda inwestycja  poprzedzona jest wizją lokalną naszego instalatora.

Ta technologia charakteryzuje się przede wszystkim:

  • Wysoką wytrzymałością
  • Świetnym współczynnikiem jakości do ceny
  • 10 letnią gwarancją
  • Brakiem nieprzyjemnych zapachów

 

Przykładowy opis zbiornika EKO-BIO 12000 o przerobie dobowym 4m3 do zajazdu:

Oczyszczalnia ścieków EKO-BIO 12000 zbudowana jest jako zespół dwóch zbiorników połączonych szeregowo i służy do unieszkodliwiania ścieków socjalno bytowych lub o ładunku zanieczyszczeń zbliżonym lub tożsamym z typowymi ściekami socjalno-bytowymi.

EKO-BIO 12000 pracuje w hybrydowej technologii z niskoobciążonego złoża zanurzonego – wspomaganego osadem czynnym stabilizowanym w warunkach tlenowych spełniając wymagania zawarte w „Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi…” (Dz.U. z 2014 poz.1800).  Urządzenie  wykonane jest  w postaci cienkościennych zbiorników z żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym, o przekroju cylindrycznym. W zbiornikach zachodzą oba procesy unieszkodliwiania substancji  zawartych w ściekach, tj. denitryfikacja i nitryfikacja. Woda oczyszczona w oczyszczalni EKO-BIO jest wodą w II Klasie czystości i może być wprowadzana bezpośrednio do istniejących cieków wodnych i/lub wód gruntowych.

I. Budowa systemu.

Funkcjonalnie w urządzeniu można wydzielić pięć sekcji:

  1. Sekcja denitryfikacji pełni rolę osadnika gnilnego w którym następuje separacja tłuszczów, sedymentacyjne oddzielenie części stałych zawartych w ściekach i beztlenowy proces oczyszczania ścieków. Produkty rozkładu – fermentacji, oraz nierozpuszczalne składniki ścieków (np. piasek) ta osiadają na dnie, w postaci osadu. Jest to zbiornik o pojemności 6000l trzykomorowy.
  2. Sekcja nitryfikacji/reaktor biologiczny. Z komory denitryfikacji podczyszczone ścieki trafiają przelewowo do sekcji nitryfikacji, gdzie na niskoobciążonym złożu zanurzonym, wspomaganym osadem czynnym stabilizowanym w warunkach tlenowych, napowietrzanym mechanicznie następuje dalszy – tlenowy proces oczyszczania ścieków. Złoże biologiczne, w postaci różnorodnych szczepów bakterii tlenowych, namnaża się na swobodnie pływających elementach z tworzywa sztucznego, jak również w postaci kłaczków osadu czynnego. Kształt elementów tworzących niskoobciążone złoże zanurzone został dobrany tak, aby zapewnić możliwie największą powierzchnię w rozwinięciu (powyżej 160 m2/m3). Bakterie w procesach tlenowych rozkładają szkodliwe substancje zawarte w ściekach, jednocześnie namnażając się w postaci cienkiej błony – filmu na kształtkach. Z chwilą namnożenia się odpowiednio grubej warstwy flory bakteryjnej „odrywa się ona od podłoża” i wraz z przepracowanym osadem czynnym, przelewowo przedostaje się do sekcji osadu wtórnego – skąd pompą mamutową, w postaci osadu zawracana jest do sekcji denitryfikacji, gdzie osiada na dnie w postaci osadu. Proces ten wspomagany jest przez okresowe dozowanie powietrza poprzez rurowe dyfuzory drobnopęcherzykowe, do których powietrze dostarczane jest z dmuchawy membranowej. W wyniku tego procesu następuje ciągłe „odmładzanie” pracującej flory bakteryjnej – co zapewnia ciągłą wysoką sprawność procesu oczyszczania, sięgającą 97%. Technologia hybrydowa – powoduje, że: urządzenie jest odporne na chwilowe przeciążenia (brak tej odporności jest podstawową wadą rozwiązań opartych jedynie o osad czynny) oraz wykazuje zdecydowanie. Napowietrzanie realizowane jest za pomocą dmuchawy membranowej o mocy 80W (typ DB 80) i trzech dyfuzorów rurowych długości 1000mm każdy.
  3. Sekcja osadu wtórnego. Na dnie komory wydzielonej w zbiorniku dla tej sekcji, gromadzi się osad – zawracany w całości, a oczyszczona woda wyprowadzana jest ze zbiornika oczyszczalni przelewowo – i trafia do odbiornika. Pompa mamutowa zasilana jest powietrzem z dmuchawy membranowej o mocy od 60W (typ DB 60)
  4. Odbiornik ścieków zneutralizowanych. Odbiornikiem unieszkodliwionych w oczyszczalni EKO-BIO 12000 ścieków może być:

– ciek wodny (po uzyskaniu stosownego pozwolenia wodno prawnego),

– grunt w postaci drenażu rozsączającego, realizowanego w technice klasycznej (czyli 8 nitkach po 20mb każda, napowietrzanych na końcu poprzez cztery studzienki napowietrzające)

– grunt w postaci drenażu rozsączającego realizowanego w układzie poletka drenażowego, przy czym dla gruntów dobrze przepuszczalnych parametry poletka są następujące: powierzchnia 90m2, podsypka żwirowa (żwir płukany, frakcja Ø=8-16mm) grubości 20cm (objętość żwiru – 18m3), długość drenażu – 60mb. Natomiast dla gruntów słabo przepuszczalnych: powierzchnia 150m2, podsypka żwirowa – min. 70cm (objętość żwiru płukanego we frakcji Ø=8-16mm, 75m3), długość drenażu 120mb

– grunt w postaci studni chłonnej, przy czym powierzchnia studni chłonnej 54m2, podsypka piaskowa grubości 1m (objętość piasku 54m3), warstwa żwiru o grubości 1m (objętość żwiru płukanego we frakcji Ø=8-16mm, 54m3).

– rów melioracyjny (przy zapewnieniu całorocznej drożności)

II. Schemat ideowy urządzenia.

Schemat ideowy urządzenia.

Wszystkie zbiorniki w przedziale 2,5 – 7m3 tworzone są w indywidualny i dostosowany sposób. Duża jednak ich część działać będzie analogicznie do przedstawionego wyżej schematu.

Oczyszczalnie przemysłowe