Oczyszczalnie ścieków jako propozycje dla hal i magazynów

animacja domu

Przemysłowe, biologiczne oczyszczalnie ścieków są doskonałym sposobem pozbycia się ścieków z hal i magazynów. Ekologiczne oraz ekonomiczne, z powodzeniem zastąpią drogie i skomplikowane systemy utylizacji osadów. Pozwalają zadbać nie tylko o bezpieczeństwo środowiska, ale i ludzi. Ma to szczególne znacznie zwłaszcza w przypadku hal oraz magazynów, produkujących ścieki przemysłowe. Co warto zatem wiedzieć o biologicznych oczyszczalniach przemysłowych?

Czym są ścieki przemysłowe?

Ścieki, pochodzące z zakładów przemysłowych, hal oraz magazynów, w których przechowuje się na przykład toksyczne odpady, zawierają niebezpieczne substancje, stanowiące poważne zagrożenie dla środowiska. Zgodnie z Ustawą Prawo wodne ścieki przemysłowe to „ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu”. Ustawa ta nakłada obowiązek ich odpowiedniej utylizacji.

Budowa i działanie biologicznych przemysłowych oczyszczalni ścieków

Do pozbywania się ścieków z hal i magazynów służą właśnie oferowane przez nas przemysłowe oczyszczanie biologiczne, w których  stosuje się proces fermentacji metanowej. Dzięki niemu następuje wielofazowy rozkład zanieczyszczeń organicznych, niezanieczyszczający środowiska. Kolejną zaletą tego typu oferowanych przez nas oczyszczalni jest ich niezwykle prosta budowa. Składają się one ze zbiornika oraz z komory osadu wtórnego. W zbiorniku zachodzą procesy beztlenowego oraz tlenowego oczyszczania ścieków, na skutek których osad i tłuszcze zostają oddzielone. Do komory osadu wtórnego trafia natomiast oczyszczona woda. Za dostarczanie tlenu odpowiadają sterownik oraz kompresor dozowania powietrza. Podczas gdy system napowietrzania złoża aktywnego uwalnia dozowane powietrze, system zawrotu osadu wtórnego sprawia, że gromadzi się on jedynie w komorze beztlenowego oczyszczania ścieków.

Przemysłowe oczyszczanie biologiczne są ekologiczne, ekonomiczne i w pełni bezpieczne. Gwarantują wysoką skuteczność czyszczenia wody oraz jej powtórne wykorzystanie.