Przemysłowe oczyszczalnie do przerobu poniżej 7 m3 na dobę. Zasady działania

Zgodnie z brzmieniem Ustawy Prawo wodne ścieki przemysłowe to „ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu”. Muszą być one odprowadzane ze środowiska w stosowny sposób tak, aby nie przedostały się do wody ani do gleby; posiadają bowiem szkodliwe związki i niebezpieczne substancje. Do pozbycia się ich najlepiej posłużą biologiczne, przemysłowe oczyszczalnie ścieków. Jak działają?

Jak działają przemysłowe oczyszczalnie do przerobu poniżej 7 m3 na dobę?

Oferowane przez nas biologiczne przemysłowe oczyszczalnie ścieków składają się z:

  • zbiornika z osadnikiem wstępnym,
  • komory natleniania,
  • komory klarowania.

W osadniku wstępnym zachodzi oczyszczanie mechaniczne oraz fermentacja beztlenowa i metanowa ścieków. W efekcie następuje rozkład zanieczyszczeń organicznych, a osad oraz tłuszcze zostają oddzielone. Następnie ścieki trafiają do komory natleniania, inaczej komory osadu wtórnego, gdzie dochodzi do procesów tlenowych. Za dostarczanie tlenu odpowiadają sterownik i kompresor dozowania powietrza. W efekcie szkodliwe substancje organiczne zawarte w ściekach rozkładają się. System napowietrzania złoża aktywnego uwalnia dozowane powietrze, dlatego osad wtórny gromadzi się jedynie w komorze beztlenowego oczyszczania ścieków. Ostatnim etapem pracy przemysłowej biologicznej oczyszczalni ścieków jest klarowanie ścieków w komorze o kształcie, ułatwiającym oddzielanie zawiesin. Taki system doskonale nadaje się wszędzie tam, gdzie przerabianych jest poniżej 7 m3 ścieków na dobę.

Gdzie stosuje się przemysłowe biologiczne oczyszczalnie ścieków?

Przemysłowe biologiczne oczyszczalnie ścieków stosować można w miejscach, w których panuje wzmożony ruch, na przykład przy zajazdach oraz hotelach. Dzięki proponowanym przez nas rozwiązaniom punkty gastronomiczne poradzą sobie z nierównomiernym napływem ścieków oraz, co bardzo ważne, ze szkodliwymi tłuszczami i osadami. Ponieważ woda, wypływająca z oczyszczalni ścieków jest już wodą oczyszczoną, może posłużyć do stworzenia oczka wodnego na przykład przy szkole. Nasze oczyszczalnie polecamy również jako oczyszczalnie przy halach, magazynach oraz biurowcach.

Oczyszczalnie ścieków jako propozycje dla hal i magazynów

Przemysłowe, biologiczne oczyszczalnie ścieków są doskonałym sposobem pozbycia się ścieków z hal i magazynów. Ekologiczne oraz ekonomiczne, z powodzeniem zastąpią drogie i skomplikowane systemy utylizacji osadów. Pozwalają zadbać nie tylko o bezpieczeństwo środowiska, ale i ludzi. Ma to szczególne znacznie zwłaszcza w przypadku hal oraz magazynów, produkujących ścieki przemysłowe. Co warto zatem wiedzieć o biologicznych oczyszczalniach przemysłowych?

Czym są ścieki przemysłowe?

Ścieki, pochodzące z zakładów przemysłowych, hal oraz magazynów, w których przechowuje się na przykład toksyczne odpady, zawierają niebezpieczne substancje, stanowiące poważne zagrożenie dla środowiska. Zgodnie z Ustawą Prawo wodne ścieki przemysłowe to „ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu”. Ustawa ta nakłada obowiązek ich odpowiedniej utylizacji.

Budowa i działanie biologicznych przemysłowych oczyszczalni ścieków

Do pozbywania się ścieków z hal i magazynów służą właśnie oferowane przez nas przemysłowe oczyszczanie biologiczne, w których  stosuje się proces fermentacji metanowej. Dzięki niemu następuje wielofazowy rozkład zanieczyszczeń organicznych, niezanieczyszczający środowiska. Kolejną zaletą tego typu oferowanych przez nas oczyszczalni jest ich niezwykle prosta budowa. Składają się one ze zbiornika oraz z komory osadu wtórnego. W zbiorniku zachodzą procesy beztlenowego oraz tlenowego oczyszczania ścieków, na skutek których osad i tłuszcze zostają oddzielone. Do komory osadu wtórnego trafia natomiast oczyszczona woda. Za dostarczanie tlenu odpowiadają sterownik oraz kompresor dozowania powietrza. Podczas gdy system napowietrzania złoża aktywnego uwalnia dozowane powietrze, system zawrotu osadu wtórnego sprawia, że gromadzi się on jedynie w komorze beztlenowego oczyszczania ścieków.

Przemysłowe oczyszczanie biologiczne są ekologiczne, ekonomiczne i w pełni bezpieczne. Gwarantują wysoką skuteczność czyszczenia wody oraz jej powtórne wykorzystanie.

Czy na świecie zabraknie wody?

Woda to podstawowy warunek naszego przetrwania – pozbawieni jej całkowicie, przeżylibyśmy zaledwie kilka dni. A jednak m.in. to właśnie wskutek naszych własnych działań tej życiodajnej substancji może wkrótce zabraknąć – niewykluczone, że już za czasów pokolenia naszych dzieci.

 

Jak przeciwdziałać skutkom niedoboru wody

Powstrzymanie wiszącej nad naszymi głowami katastrofy od lat stanowi problem, nad którym pochylają się przywódcy wielu krajów na świecie. By prawidłowo funkcjonować, musimy przyjmować 2 do 3 litrów wody w ciągu dnia. Służy nam ona jednak także i do wielu innych celów – takich jak podlewanie kwiatów, zmywanie czy higiena osobista. Sprawia to, że np. w Polsce jedna osoba może zużywać dziennie nawet 190 litrów wody. Jeszcze bardziej przerażająco prezentuje się sytuacja w Stanach Zjednoczonych – tam zużywa się nawet 500 litrów wody na osobę w ciągu jednego dnia.

Odpowiedzią na powinno być tu zarówno szerzenie świadomości społecznej – ludzie często po prostu nie wiedzą, jak katastrofalne skutki może mieć marnotrawstwo wody – jak i nieustanne odzyskiwanie zasobów wody pitnej. Doskonale sprawdzą się tu np. przydomowe oczyszczalnie ścieków, dzięki którym będziemy mogli efektywnie odzyskiwać wodę w obrębie własnego gospodarstwa. Jeżeli nie stać nas na tak poważną inwestycję, zwróćmy się o dofinansowanie do Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kurczące się zasoby wody na świecie

75% powierzchni Ziemi stanowi woda, z czego jedynie 3% to woda pitna. Co więcej, spośród tych trzech procent znaczną większość stanowią lodowce. Wszystko to sprawia, że jesteśmy zmuszeni czerpać wodę zdatną do picia z podziemnych zasobów, które zamykają się zaledwie w 0,6% całości. Zasoby te nie są jednak odnawialne – ich stała powierzchnia wynosi obecnie ok. 1,4 miliarda km2. Muszą one zostać podzielone pomiędzy istoty, którym woda jest niezbędna do życia – w tym ludzi, których żyje na świecie więcej niż 7 miliardów, a których za trzydzieści lat może być o 2 miliardy więcej. Niedostateczny dostęp do wody to już teraz poważny problem w wielu krajach. Musimy więc zacząć działać szybko – być może nie tylko w imię przyszłości następnego pokolenia, lecz nawet i naszej własnej.

Czy oczyszczalnie biologiczne podlegają gwarancji?

Biologiczne oczyszczalnie ścieków są instalowane z myślą o wieloletnim okresie użytkowania. Zakup potrzebnego zbiornika wraz z całym niezbędnym osprzętem może być dość znaczącą pozycją w budżecie każdego inwestora. Prowadzenie prac związanych z montażem, choć nie jest bardzo skomplikowane, wymaga jednak użycia cięższego sprzętu i wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych wydatków. Każdy, kto decyduje się na inwestycję w oczyszczalnię biologiczną, chciałby więc zyskać pewność, że urządzenie nie zawiedzie, a producent bierze za nie pełną odpowiedzialność. Zobaczmy, czy i kiedy oczyszczalnie biologiczne podlegają gwarancji.

Continue reading

Jakie straty spowodował wyciek ścieków w Warszawie?

Awaria, do której doszło 27 sierpnia 2019 roku w Warszawie, jest jedną z największych awarii tego typu na świecie. Wskutek uszkodzenia układu przesyłowego, którym nieczystości spływają do oczyszczalni „Czajka”, ścieki przedostały się do Wisły. Skala awarii była ogromna – nieczystości płynące rzeką były widoczne na zdjęciach satelitarnych. Wskutek uszkodzenia rurociągu, do Wisły wpadało 3 tys. litrów surowych ścieków na sekundę, co daje aż 260 tys. metrów sześciennych na dobę. Surowych, czyli w takiej formie, w jakiej wypływają wprost z domów.

Skutki awarii w „Czajce”

W wyniku awarii kolektorów przy oczyszczalni ścieków, do Wisły wpadło 1 870 775 metrów sześciennych nieoczyszczonych ścieków. Znalazły się w nich, poza bytowymi ściekami z gospodarstw domowych, wodą deszczową i ściekami przemysłowymi, także pozostałości produktów higienicznych. W nieczystościach pochodzących z gospodarstw były ponadto detergenty i środki czystości używane w pracach domowych.

Skutkiem usterki był nagły wzrost zanieczyszczenia Wisły, co pociąga za sobą zaburzenie jej ekosystemu. Ze względu na to, że Wisła wpada do Bałtyku, cierpi również ekosystem morski. Ścieki wpływające do Bałtyku powodują wzrost populacji sinic i brunatnic, a to z kolei prowadzi do zmniejszenia się ilości tlenu w wodzie i w konsekwencji do zmniejszenia populacji ryb. W wyniku tego żywiące się rybami zwierzęta konkurują o pokarm. Wszystko to może doprowadzić do zmniejszenia się bioróżnorodności w wodach Morza Bałtyckiego.

 Koszty poniesione w wyniku awarii kolektorów „Czajki”

W wyniku awarii ucierpiało nie tylko środowisko naturalne, ale również budżet. Tymczasowym rozwiązaniem problemu wpadania ścieków do Wisły było zbudowanie zastępczego rurociągu przebiegającego na moście pontonowym. Stworzenie tej instalacji pochłonęło 41 milionów złotych. Na kolejne 13 milionów szacuje się koszty naprawy kolektorów, które oddano do użytku w listopadzie 2019.

 

Czym jest dezodoryzacja?

Nieprzyjemne zapachy mogą pojawiać się w wielu miejscach. Spotyka się je w opuszczonych domach, zalanych piwnicach, niesprzątanych od dawna pomieszczeniach. Przykra woń może również wydobywać się z instalacji domowych lub oczyszczalni ścieków, gdzie ich źródłem są odpady organiczne. Często zapachy te, poza tym, iż powodują dyskomfort, mogą być również niebezpieczne dla zdrowia. Unoszące się z nieczystości gazy i towarzyszący im odór to problem, z którym najłatwiej walczyć za pomocą dezodoryzacji.

Na czym polega dezodoryzacja?

Dezodoryzacja to najprościej mówiąc, usuwanie niepożądanych zapachów. Podczas tego procesu usuwane są wonie pochodzące z artykułów codziennego użytku, powietrza w niezamieszkanych wnętrzach, jak również strumieni gazów, które przedostają się do atmosfery z różnego rodzaju instalacji.

Wyróżnia się trzy metody dezodoryzacji:

  • usuwanie zanieczyszczeń wydzielających nieprzyjemny zapach,
  • przekształcanie uciążliwych zapachów w bezwonne lub przyjemniejsze,
  • wprowadzanie środków maskujących lub neutralizujących, które mają za zadanie zmniejszyć intensywność zapachu lub go zamaskować.

Wśród popularnych sposobów niwelowania nieprzyjemnych woni można wyróżnić ozonowanie, które dodatkowo oczyszcza powietrze i usuwa roztocza oraz drobnoustroje chorobotwórcze w pomieszczeniu. Inną metodą są filtry węglowe z zawartością węgla aktywnego oraz promieniowanie UV. Coraz częściej metodą na walkę z nieprzyjemnym zapachem są biologiczne oczyszczalnie ścieków, które nie wydzielają przykrej woni i są przyjazne dla środowiska.

W zabiegach na większą skalę stosuje się także absorpcję, adsorpcję, biofoltrację, spalanie zanieczyszczeń katalityczne lub termiczne. To, która metoda zostanie wykorzystana w konkretnej sytuacji, zależy od stopnia intensywności odoru oraz jego pochodzenia. Sytuacja jest każdorazowo oceniana przez specjalistów.

Skuteczność zabiegów dezodoryzacji

Poprawnie wykonany zabieg dezodoryzacji pomaga znacząco zmniejszyć wyczuwalność nieprzyjemnych woni lub całkowicie je wyeliminować. Skuteczność dezodoryzacji można określić za pomocą stopnia zmniejszenia stężenia zanieczyszczenia, intensywności zapachu gazu czy zapachowego stężenia zanieczyszczeń w miejscu, z którego się wydobywał.

 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków, a studnia głębinowa

Każde gospodarstwo domowe wytwarza sporą ilość ścieków gospodarczo-bytowych. Najwygodniejszym sposobem ich zagospodarowania jest podłączenie budynku do sieci kanalizacyjnej. Niestety, na wielu terenach nie jest to możliwe. Nie istnieje tam bowiem odpowiednia infrastruktura lub jej budowa jest dopiero w planach. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości może się zdecydować na dwa rozwiązania – instalację szamba bezodpływowego albo budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w postaci tzw. szamba ekologicznego lub oczyszczalni biologiczno-chemicznej. Sprawdźmy, z jakimi wymogami się to wiąże.

Bezpieczeństwo ujęcia wody

Brak możliwości podłączenia do kanalizacji często idzie w parze z brakiem instalacji wodociągowej. Jeśli działka nie ma dostępu do wodociągu, konieczna jest budowa studni głębinowej. Jednak w przypadku, gdy na działce ma być też zainstalowana oczyszczalnia ścieków lub szambo bezodpływowe ujęcie wody i miejsce służące do zagospodarowywania nieczystości muszą być od siebie odpowiednio odseparowane. Chodzi o to, by ścieki nie mogły zanieczyścić wody przeznaczonej do wykorzystania przez ludzi.

W przypadku budowy oczyszczalni biologiczno-chemicznej odległość zbiornika od ujęcia wody powinna wynosić przynajmniej 15 metrów. Jeśli właściciel nieruchomości decyduje się na system rozsączający ścieki, wówczas odległość drenażu od studni powinna wynosić przynajmniej 30 metrów. Warto pamiętać, że odległości te nie dotyczą jedynie ujęcia wody zbudowanego na tej samem posesji, a również tych, które są zlokalizowane na działkach sąsiednich.

Zachowanie odpowiednich odległości ujęć wody od miejsc przeznaczonych do zagospodarowywania nieczystości wiąże się z zapewnieniem bezpieczeństwa w przypadku rozszczelnienia zbiornika szamba bezodpływowego lub oczyszczalni biologiczno-chemicznej.

Jeśli chodzi o drenaż rozsączający, to zwiększona odległość ma zapobiegać przedostawaniu się oczyszczonych ścieków do warstw, z których jest czerpana woda pitna. Choć oczyszczalnie potrafią usuwać większość niebezpiecznych substancji, to trzeba pamiętać, że pozyskiwana woda może być używana wyłączenie do celów gospodarczych (przy oczyszczalniach biologiczno-chemicznych), zaś w szambach ekologicznych przesączanie wstępnie oczyszczonych ścieków przez grunt stanowi jeden z elementów pracy systemu. Z tego powodu drenaże rozsączające szamb ekologicznych muszą być umieszczone przynajmniej 1,5 metra od poziomu wód gruntowych.

Dlaczego w Grecji nie można wrzucać papieru toaletowego do sedesu?

Grecja jest krajem, do którego w sezonie letnim na wypoczynek udaje się bardzo dużo polskich turystów. Słońce, piękne plaże, morze, wyśmienite jedzenie, zapierające dech w piersiach widoki, ale i…nietypowe zwyczaje. Przede wszystkim nigdy nie odmawiaj zaproszenia od gospodarzy na kolację, będzie to bowiem dla nich największą obrazą. Pamiętaj również, aby nie wrzucać papieru toaletowego do sedesu. Dlaczego?

Gdzie w Grecji wrzucać papier toaletowy?

W Grecji papier toaletowy wrzuca się do specjalnych, niewielkich rozmiarów pojemników, ustawionych obok klozetu. Osobom spoza tego kręgu kulturowego takie działanie może wydawać się nie sanitarne, jednak nie stwarza ono zagrożenia epidemiologicznego. Pojemniki bowiem są szczelnie zamykane i regularnie czyszczone. O zakazie wrzucania papieru toaletowego do klozetu informują specjalne tablice, w których ostrzeżenie widnieje również w języku angielskim. Sprawdź, jakie mogą być groźne konsekwencje wrzucenia papieru do klozetu w Grecji.

Powody, dla których wrzucanie papieru do sedesu jest zabronione

Wrzucenie papieru toaletowego do kanalizacji skutkuje w Gracji jej zatkaniem. Rury bowiem są stare, wąskie i nieczyszczone regularnie. Ponadto nie ma w nich odpowiedniego  napowietrzania. W efekcie tworzy się podciśnienie, prowadzące do spiętrzania się ścieków w rurach, przy jednoczesnym wytrącaniu się na ich ściankach części zanieczyszczeń. Nierozłożony papier, połączony z powstałą mazią, jest szczególnie niebezpieczny w zgięciach, gdzie tworzy zator. A od zatoru już o krok do wybicia kanalizacji razem z zanieczyszczeniami na powierzchnię.

Jadąc na wakacje do Grecji nie zapomnij zatem, aby stosować się do obowiązujących tam zwyczajów. We własnym gospodarstwie domowym natomiast, aby uniknąć podobnych kłopotów, zdecyduj się na oferowaną przez nas przydomową, biologiczną oczyszczalnię ścieków, której obsługa jest bardzo prosta, a eksploatacja niezmiernie tania.