Oczyszczalnia przydomowa w aglomeracji

animacja domu

Miejsca, w których budowa sieci kanalizacyjnej jest ekonomicznie nieopłacalna lub nie przyniosłaby znaczących korzyści dla środowiska wymuszają na osiedlających się tam osobach zastosowanie rozwiązań oczyszczających ścieki komunalne do stopnia osiąganego w zakładzie oczyszczania ścieków. Przepisy Prawa wodnego nakładają obowiązek takiego oczyszczania ścieków na miejscowości o zaludnieniu już 2. tys. mieszkańców. Wystarczy jedynie, że na danym terenie zaludnienie i koncentracja przemysłu są na tyle istotne, żeby ścieki komunalne musiały być transportowane do najbliższej oczyszczalni lub zlewni ścieków przyłączonej do sieci kanalizacyjnej. Wytyczną będą tu wskaźnik koncentracji, czyli taki, w którym na 1 km planowanej sieci kanalizacyjnej będzie przypadać 120 mieszkańców i Równoważna Liczba Mieszkańców, a więc suma ładunków zanieczyszczeń pochodzących od stałych i czasowych mieszkańców danej gminy oraz działającego tam przemysłu. W myśl rozumienia przepisów opisany teren jest aglomeracją. O stosownym ujęciu danego obszaru decyduje sejmik wojewódzki, ale na wniosek gminy, na terenie której mają być dokonane zmiany. Co to oznacza dla przeciętnego inwestora budującego swój własny dom na przedmieściach? Niestety spore zmiany. Na terenach działek, które nie są przyłączone do systemu kanalizacji zbiorczej, a zachodzą wspomniane okoliczności, należy stosować indywidualne systemy oczyszczania ścieków komunalnych, które uzdatnią odprowadzane do gruntu ścieki do klasy wody wypuszczanej z oczyszczalni. Czyli jakie powinny być ścieki z przydomowej oczyszczalni?

Przydomowe oczyszczalnie

Wszystko zależy od wysokości wskaźnika RLM, im jest on wyższy dla danej aglomeracji, tym bardziej rosną wymogi przydomowego oczyszczania ścieków. Od 1 stycznia 2016 roku takie instalacje znajdujące się w granicach aglomeracji określonej jako te powyżej 100 tys. RLM mają obowiązek oczyszczać ścieki również ze znajdującego się w nich azotu i fosforu. Oczywiście nie jest to możliwe przy zastosowaniu oczyszczalni biologicznej, a więc wykorzystującej florę bakteryjną do rozkładu nieczystości. W takim przypadku konieczne będzie więc zastosowanie oczyszczalni eko-bioch. Jest to konstrukcja, w której poza klasyczną formą oczyszczania biologicznego do koagulacji odpadów wykorzystuje się również środki chemiczne. W przypadku oczyszczalni eko-bioch jest to chlorek żelaza (III) o kwaśnym odczynie PH, powoduje on zbicie się określonych cząstek zanieczyszczeń w konglomeraty, które w późniejszym procesie oczyszczania łatwiej będzie odseparować. Stosuje się jednak również inne substancje. Czy mieszkając w granicach aglomeracji powyżej 100 tys. RLM konieczna jest wymiana całej instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków? Na szczęście nie. Niektórzy producenci oczyszczalni EKO-BIO oferują systemy uzupełniające do swoich starszych modeli, dzięki czemu stara instalacja będzie spełniać zaostrzone wymogi dotyczące odprowadzania ścieków (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego: Dz.U. z 2014 r. poz. 1800).