Czym jest RLM?

animacja domu

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego zmusiło producentów między innymi biologiczno-chemicznych oczyszczalni ścieków do wprowadzenia na rynek nowych, udoskonalonych produktów. Akt prawny wprowadził nowe obostrzenia dla oczyszczalni, które mogą być montowane w aglomeracjach powyżej 100 000RLM. Czym jest wskaźnik RLM?

Równoważona Liczba Mieszkańców

RLM to skrót od „Równoważona Liczba Mieszkańców”. Wyraża ona wielokrotność ładunku zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z obiektów przemysłowych i usługowych w stosunku do jednostkowego ładunku zanieczyszczeń w ściekach z gospodarstw domowych, odprowadzanych od jednego mieszkańca w ciągu doby. RLM oblicza się wg wzoru: RLM = [BZT (kg/dzień)] /[0,06 (kg/osoby*dzień)]. W Polsce przyjmuje się, że ładunek BZT5  pochodzący od 1 mieszkańca równy jest 60g O2/dobę. RLM używa się m.in. po to, by oszacować wielkość biologicznych oczyszczalni ścieków. Może zdarzyć się, że RLM nie odzwierciedli sytuacji rzeczywistej. Jeśli do oczyszczalni nagle zacznie trafiać np. więcej detergentów, ilość gramów BZT5 może  zostać przekroczona.

EKO-BIOCH

W odpowiedzi na wyżej wspomniane rozporządzenie została stworzona oczyszczalnia EKO-BIOCH. Jest ona rozszerzoną wersją oczyszczalni biologicznej EKO-BIO. Na czym polega różnica? Oczyszczalnia EKO-BIOCH umożliwia dozowanie środka chemicznego PIX-112. Jednostki audytujące stwierdziły, że dzięki temu ze ścieków znika 95% fosforu. Nowe rozwiązanie jest kompatybilne ze starymi oczyszczalniami – można zamontować je w każdej z nich. Oczyszczalnia EKO-BIOCH spełnia wszystkie wymagania, by mogła być montowana w aglomeracjach powyżej 100 000 RLM. Ten innowacyjny produkt radzi sobie świetnie nawet z trudnymi ściekami z aglomeracji.