Historia oczyszczalni przydomowych. Jak to wszystko się zaczęło?

animacja domu

Przydomowe oczyszczalnie ścieków stawia się tam, gdzie nie ma możliwości przyłączenia gospodarstw domowych do systemu kanalizacji lub przyłączenie takie byłoby nieopłacalne. Są to głównie tereny wiejskie oraz podmiejskie, charakteryzujące się rozproszoną zabudową.

Oczyszczanie ścieków odbywa się w takich oczyszczalniach dwuetapowo: najpierw przy pomocy bakterii beztlenowych, w drugim etapie poprzez zastosowanie bakterii tlenowych, co zapewnia całkowite oczyszczenie ścieków z niebezpiecznych dla środowiska substancji.

Jednak przydomowe oczyszczalnie ścieków nie zawsze były tak popularnie, jak są obecnie.

Jak wyglądały początki pierwszych oczyszczalni przydomowych w Polsce?

Do drugiej połowy lat 90. nieoczyszczone ścieki w gospodarstwach wiejskich lub podmiejskich wylewano albo bezpośrednio do gruntu, albo do zbiorników bezodpływowych na terenie posesji.

Jeszcze w 2014 r. funkcjonowało około 2 370 tysięcy takich urządzeń.

Ich liczba jednak sukcesywnie maleje.

Na jakim poziomie obecnie plasuje się popularność oczyszczalni przydomowych?

Obecna popularność przydomowych oczyszczalni ścieków ma dwa źródła.

Pierwszą falę popularności tego typu oczyszczalni datuje się na drugą połowę początku lat 90., kiedy na terenach wiejskich i podmiejskich zaczęła wzrastać świadomość ekologiczna mieszkańców. Właściciele posesji rozumieli, że wylewanie nieprzefiltrowanych ścieków bezpośrednio na własny grunt jest ze wszech miar szkodliwe.

Drugi boom na oczyszczalnie przydomowe przyszedł w okolicach roku 2004 i wiązał się w dużej mierze z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz koniecznością wywiązywania się przez kraj z określonych dyrektyw, mówiących o ochronie środowiska.

Stan ten doskonale obrazują liczby: do 2010 roku wybudowano w Polce 82 632 przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2013  było ich już 155 000, a w 2014 roku 181 000, co daje około siedemnastoprocentowy wzrost.

Pamiętaj, że aby móc zainstalować oferowaną przez nas biologiczną, przydomową oczyszczalnię ścieków, ilość wytwarzanych w twoim gospodarstwie nieczystości nie może przekraczać 5 m³/dobę, a biochemiczne zapotrzebowanie tlenu musi być zredukowane o co najmniej 20%. Zawartość zawiesin ogólnych musi być natomiast obniżona o 50% podczas oczyszczania wstępnego. Jeśli  warstwa gruntu posiada miąższość na poziomie co najmniej 1,5 metra, możesz śmiało zdecydować się na montaż oferowanej przez nas przydomowej oczyszczalni.

Sprawdź także: Częste błędy popełniane przy eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków.